Nieuwe Handleiding Loonbelasting 2018 voor Curaçao

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 5 mrt 2018 - 3 minuten leestijd

Onlangs is een nieuwe Handleiding Loonbelasting voor 2018 uitgekomen. De vorige versie was in 2004 uitgebracht en inmiddels dus 14 jaren oud.

Hieronder vindt u een opgaaf van enkele noemenswaardige wijzigingen en/of toevoegingen in de nieuwe handleiding:

Artikel 2.4 Artikel 45 ALL-kaarten
In dit artikel is nu opgenomen dat deze verplichting niet geldt als de derde partij die opgegeven dient te worden een ‘administratieplichtige’ betreft. Administratieplichtigen zijn alle rechtspersonen en natuurlijke personen die ondernemer zijn.

Artikel 9 Loon
In dit artikel zijn nieuwe artikelen 9.2 Gebruikelijk (DGA) loon en 9.3 Uitgesteld salaris opgenomen.

Artikel 9.4.5 Vrij wonen
In dit artikel is nu tevens de fiscale bijtelling van een huurwoning opgenomen, welke op 57.6% van de huursom is vastgesteld.

Artikel 9.4.8 Internet
In dit artikel is een fiscale bijtelling internet van ANG 600,00 per jaar opgenomen.

Artikel 9.4.9 Renteloze lening
In dit artikel is 6% rente vervangen door 4% rente.

Artikel 9.5 Loon in de vorm van aanspraken op uitkeringen
Dit artikel bestond in de HL2004 uit 5 artikelen. In de HL2018 is dit artikel toegenomen naar 19 artikelen.

Artikel 9.5.12 Toeslagen volksverzekeringen
In dit artikel wordt nu duidelijk vermeld dat de BVZ-premie voor gepensioneerden van totaal 6.5% bestaat uit een werkgeverstoeslag van 2.8% en een werknemersdeel van 3.7%. Deze verdeling geldt overigens alleen voor ‘loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’. Op ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’ zoals pensioenuitkeringen komt de volledige 6.5% premie ten laste van de gepensioneerde.
In datzelfde artikel wordt tevens medegedeeld dat over loon van werknemers die niet in Curaçao wonen in de meeste gevallen geen AOV/AWW-premie maar meestal wel AVBZ-premie verschuldigd zijn.

Artikel 9.5.16 Geschenken

In dit artikel is een maximale onbelaste waarde van ANG 250,00 per jaar opgenomen, welke geschenken ter gelegenheid van algemeen erkende feestdagen, een jubileum, dan wel de verjaardag en andere persoonlijke feestdagen. Het gaat hierbij om ‘loon in natura’ en niet om ‘loon in geld’. Deze ANG 250,00 mag ‘in geld’ dus niet fiscaal onbelast uitbetaald worden.

Artikel 9.5.17 Computer
In dit artikel staat dat de verstrekking en terbeschikkingstelling van computers en bijbehorende apparatuur, alsmede de vergoeding van kosten daarvan, fiscaal onbelast is.
Tevens kan een werknemer per tijdvak van 2 jaren ook de waarde van maximaal 24 verlofuren gebruiken voor de aanschaf van computers en de apparatuur.
De computers moeten wel ter vervulling van de dienstbetrekking gebruikt worden.

Artikel 9.5.19 Vergoeding Studieschulden
In dit artikel is opgenomen dat werkgevers onbelast bijdragen kunnen geven aan werknemers voor de betaling van de rente van schulden, de kosten van geldleningen en de aflossingen van studieschulden die zijn aangegaan voor de financiering van een opleiding of studie voor een beroep tot een bedrag van maximaal ANG 10.000,00 per jaar. Deze regeling mag gedurende 10 jaren toegepast worden. Om er zeker van te zijn dat de bijdrage voor het juiste doel wordt aangewend wordt geadviseerd de betaling door werkgever direct aan de schuldeiser te laten voldoen.

Artikel 11.4 Bijzondere beloning
In dit artikel is bij de voorbeelden van bijzondere beloningen welke gewoonlijk slechts éénmaal of éénmaal per jaar worden genoten de term ‘overwerkloon’ verwijderd. Deze post werd in de HL2004 wel vermeld en betreft geen goed voorbeeld omdat in de meeste gevallen overwerkloon iedere betaalperiode wordt uitgekeerd, en niet eenmalig per jaar.

Artikel 12.1 Basiskorting
In dit artikel wordt aangegeven dat buitenlandse belastingplichtigen geen recht hebben op de verrekening van de basiskorting en fiscale toeslagen.
In datzelfde artikel staat vermeld dat de basiskorting in de Loonbelastingtabellen 2018 is verwerkt, hetgeen echter juist niet het geval is. Zie bijgaande Loonbelasting Maandtabel 2018 waarin u kunt zien dat reeds bij een belastbaar loon van ANG 5,00 per maand er ANG 0,49 aan Loonbelasting ingehouden dient te worden.
In 2018 is een nieuwe lay-out van de Loonbelastingverklaring van toepassen waarin wordt gevraagd of de Basiskorting toegepast dient te worden. Zie de bijlagen van dit blogartikel voor deze nieuwe Loonbelastingverklaring en een toelichting daarop.

Artikel 12.4 Ouderentoeslag
In dit artikel lezen we dat ondanks de verhoging van de AOV-leeftijd van 60 naar 65 jaren, de Ouderentoeslag van toepassing blijft vanaf de 60-jarige leeftijd.

Artikel 14.1 Bepaling van de verschuldigde premies AOV/AWW
Hierin staat nu duidelijk vermeld dat per loontijdvak maximaal rekening gehouden hoeft te worden met het maximale premiebedrag per loontijdvak.

 

 

Interessante bijlagen bij het artikel

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag