De BVZ op Curaçao nader toegelicht

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 10 jan 2014 - 4 minuten leestijd

In verband met de noodzaak voor de overheid om te bezuinigen op de uitgaven voor de gezondheidszorg is per 1 februari 2013 de Basisverzekering ziektekosten (BVZ) ingevoerd. De overheid beoogt hiermee de kosten te verlagen door het basispakket van gezondheidszorg te beperken, de prijzen voor medicijnen te verlagen alsmede via premieverhoging een deel van de kosten te verschuiven naar verzekerden en werkgevers.

Volgens de nieuwe landsverordening is in principe iedereen die op Curaçao woont, verzekerd volgens de nieuwe BVZ. Ook wie niet op Curaçao woont maar op grond van een arbeidsovereenkomst met een lokaal gevestigd bedrijf op Curaçao werkzaam is, is verplicht verzekerd tegen ziektekosten.

Wie zijn niet verzekerd
Er zijn ook enkele, zeer beperkte, uitzonderingen op de algemene regel van verplichte verzekering.

  1. Particulier verzekerden: Wie op 1 februari 2013 verzekerd was volgens een verzekering tegen ziektekosten die is afgesloten bij een lokale verzekeringsmaatschappij, valt niet onder de BVZ, voor zolang die particuliere verzekering zonder onderbreking wordt voortgezet;
  2. Eigen risicodragers: Er zijn werkgevers die met goedvinden van de overheid de ziektekosten van hun werknemers voor eigen rekening nemen;
  3. Vrijstelling op grond van internationaal recht;
  4. Werknemers die in dienstbetrekking werkzaam zijn bij een elders in het Koninkrijk gevestigde werkgever en aldaar verzekerd zijn tegen ziektekosten. Een belangrijk voordeel van de nieuwe verzekering is dat er in principe geen onverzekerden meer zullen zijn. Iedereen is verzekerd, via een particuliere verzekering of verplicht via de BVZ.

Premie en premie-inkomen
Voor de basisverzekering wordt een inkomensafhankelijke premie geheven en een nominale premie. De premie voor de basisverzekering bedraagt 12%. In geval van inkomsten uit dienstbetrekking komt hiervan 9% voor rekening van de werkgever en 3% voor rekening van de werknemer. Wie recht heeft op een AOV-uitkering betaalt 10% premie over het inkomen. De inkomensafhankelijke premie voor de basisverzekering wordt geheven over ten hoogste ANG 100.000 per jaar. Ingeval het inkomen niet hoger is dan ANG 12.000 per jaar wordt geen inkomensafhankelijke premie geheven.

Nominale premie
De nominale premie bedraagt ANG 82. Deze premie moet per verzekerde worden betaald. Ook hier geldt dat als het inkomen niet hoger is dan ANG 12.000, geen premie verschuldigd is. Ook voor kinderen die bij aanvang van een jaar nog geen 18 jaar zijn behoeft voor dat jaar geen nominale premie te worden betaald.
De nominale premie is uitsluitend verschuldigd door verzekerden. Dit betekent dat iemand die niet verzekerd is voor de BVZ, bijvoorbeeld omdat men
particulier verzekerd is, ook geen nominale premie verschuldigd is.

Vergoeding per receptregel
De verzekerden moeten voor medicijnen per recept een eigen bijdrage betalen van ANG 1,00. Deze bijdrage is verschuldigd voor elk medicijn die men krijgt voorgeschreven en in geval van herhaling voor elke herhaling van het recept.

Basispakket
De nieuwe ziektekostenverzekering is erop gericht dat iedereen die op Curaçao woont, verzekerd is tegen ziektekosten. Wie niet uitgezonderd is, valt onder de BVZ. Daarnaast wordt beoogd om te bezuinigen op de kosten van gezondheidszorg. Om die reden zullen bepaalde vormen van gezondheidszorg niet langer of niet volledig meer worden vergoed. Enkele opvallende voorzieningen die niet langer zullen worden vergoed zijn de kosten van reguliere tandheelkunde aan personen vanaf 18 jaar en kosten van brillen of contactlenzen. Wenselijke, niet primair noodzakelijke, zorg zal worden ondergebracht in een aanvullend pakket waarvoor mensen zich vrijwillig kunnen verzekeren. Zo zal men zich indien gewenst kunnen bijverzekeren voor eerste of tweede klas verzorging in het ziekenhuis.

Ziekteverzekering
Tot 1 februari 2013 waren werknemers met een loon tot ANG 61.620 per jaar verzekerd door middel van de ziekteverzekering (de ZV). Deze verzekering dekte zowel het risico van inkomensderving ingeval van ziekte als de kosten van ziekenzorg. De ziekenzorg is nu overgenomen door de BVZ, maar het risico van inkomensderving wordt nog steeds gedekt door de ZV. De premie voor dit risico bedraagt 1,9% en is verschuldigd door de werkgever. De loongrens voor 2014 bedraagt ANG 62.852,40 per jaar. Wie boven deze grens uitkomt was voorheen, en is ook nu, niet verzekerd voor de ZV.

Gevolgen voor verzekerden en werkgevers
Onder de oude ZV betaalden werkgevers 8,3% premie en werknemers 2,1% tot een inkomen van ten hoogste ANG 61.620. Met ingang van 1 februari 2013 betalen werkgevers 9% BVZ premie over een inkomen tot ten hoogste ANG 100.000 voor werknemers die onder de BVZ vallen en daarnaast 1,9% over het inkomen van werknemers die ten hoogste ANG 61.620 verdienen. De premie voor werknemers is met ingang van 1 februari 2013 verhoogd van 2,1% naar 3% over ten hoogste ANG 100.000. De eigen bijdrage van ANG 1,00 per receptregel en de nominale premie zal vooral voor mensen met een inkomen dat net boven de ANG 12.000 per jaar ligt, als een forse lastenverzwaring worden ervaren.

De invoering van de BVZ had veel impact op het verwerken van het salaris. Gelukkig is Celery altijd up-to-date, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. De meeste recente toeslagpercentages, premiepercentages, loongrens cijfers en bijdragen zijn opgenomen in de web-app. Zodra er wijzigingen plaatsvinden in belasting en/of sociale wetgeving. Krijgt u hiervan bericht en wordt dit doorgevoerd in de berekening.

Bron: PWC Dutch Caribbean, februari 2013

Interessante bijlagen bij het artikel

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag