Welke gevolgen hebben de Corona maatregelen op de salarisverwerking?

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 19 apr 2020 - 3 minuten leestijd

In verband met het uitbreken van het COVID-19 virus hebben overheden op de diverse (ei)landen subsidiemaatregelen aangekondigd waarvan bepaalde partijen -die financieel zijn getroffen door de lock-downs en het stil leggen van de bedrijvigheid en de economie- gebruik kunnen maken. Daarbij moet zowel aan werknemers als aan werkgevers gedacht worden.

De lijst met subsidiemaatregelen is best lang te noemen, en verschilt ook per (ei)land. In dit artikel zullen we alleen de maatregelen behandelen die invloed lijken te gaan hebben op uw salarisadministratie.

Bepaalde sectoren
Allereerst is een belangrijk kenmerk dat de aangekondigde subsidiemaatregelen niet op alle bedrijfssectoren van toepassing zijn. Alleen de hardst getroffen sectoren kunnen er gebruik van maken. En ook hier zien we dat de lijsten met sectoren per eiland verschillen vertonen. Bij de aanvraag van de diverse subsidies kunt u de lijst met sectoren raadplegen en controleren of uw onderneming hiertoe behoort en u voor subsidie in aanmerking komt.

In Celery hanteren we geen bedrijfssectoren. In zoverre kan Celery dus niet bepalen of bepaalde maatregelen wel of niet op uw salarisadministratie van toepassing zijn.

Beperkte duur van de subsidie
Vooralsnog is vermeld dat de aangekondigde subsidieregeling van toepassing zijn op de maanden april tot en met juni 2020. Daarna wordt gekeken of op basis van de dan geldende omstandigheden een verlenging noodzakelijk wordt geacht. Genoemde maatregelen hebben dus geen invloed op de periode maart 2020 en eerder. Uw reeds verwerkte en afgesloten loonperiodes in maart en eerder in 2020, blijven dus ongewijzigd.

Maatregel 1: Tegemoetkomingen in de werkgeversbijdrage sociale lasten

Diverse overheden hebben aangekondigd dat over bovengenoemde periode de wettelijk verplichte werkgeversbijdrage in bepaalde sociale premie(s) komt te vervallen. Dat lijkt een maatregel te zijn die van invloed is op uw payroll, maar bij nadere bestudering van deze subsidiemethode blijkt dat toch niet het geval te zijn.

De regeling is zo opgezet dat partijen die in aanmerking komen voor deze subsidie een normale payroll moeten voeren, dus wat betreft de sociale premies ook inclusief het werkgeversdeel in de sociale premies. Ook dienen de periodieke Loonbelasting aangiften, en ook de Jaaropgaven en Verzamelloonstaten zowel het werkgevers- en werknemersdeel in de sociale premies te bevatten.

Maar hoe ontvangt de werkgever deze subsidie dan wel? Betreffende partijen komen tevens in aanmerking voor een loonkostensubsidie van de overheid. Deze loonkostensubsidie gaat door de overheid rechtstreeks uitbetaald worden aan betreffende werkgevers. En zoals het er nu uitziet, zullen deze werkgevers naast hun loonkostensubsidie tevens apart een betaling van de overheid ontvangen met betrekking tot de tegemoetkoming werkgeversdeel in de sociale lasten. In zoverre zal uw salarisadministratie over genoemde periode dus geen afwijkingen vertonen qua sociale premies ten opzichte van uw payrolls verwerkt in de periode januari tot en met maart 2020.

Maatregel 2: Aanpassing Basiskorting

Vrij vroeg bij het aankondigen van de maatregelen is voor Curaçao gemeld dat de Basiskorting verhoogd zou gaan worden met terugwerkende kracht tot januari 2020. De Basiskorting betreft een korting op de periodieke Loonbelastingtabel waarop ingezetene werknemers recht hebben. Het gevolg van een verhoogde Basiskorting is een hoger nettoloon, omdat men minder Loonbelasting betaald.

Het opmerkelijke van deze regeling is dat werknemers zonder salaris (en die zijn er op dit moment) hier dus geen voordeel aan hebben. Daarnaast is het zelfs zo dat werknemers met een salaris tot ANG 2.150 bruto per maand hier ook geen voordeel aan hebben omdat zij nog geen Loonbelasting betalen. Er zou dan alleen sprake zijn van een netto voordeel voor werknemers die ten eerste nog wel salaris ontvangen, en ten tweede wel ruim meer verdienen dan eerdergenoemd brutosalaris. Terwijl de insteek van deze verhoogde Basiskorting juist zou moeten zijn een netto voordeel te creëren voor de minder verdienende werknemers, maar die uitwerking heeft deze regeling juist niet.

Het blijft dan momenteel ook erg stil rond deze aangekondigde verhoogde Basiskorting. En op datum van schrijven van dit artikel is er door de Belastingdienst ook nog geen nieuw bedrag vastgesteld en/of medegedeeld. Het lijkt erop dat men terug is gekomen op deze maatregelen en deze waarschijnlijk dan ook niet meer uitgevoerd zal gaan worden. We houden de ontwikkelingen hiervan nauwlettend voor u in de gaten.

Voorlopig kunt u dus nog gewoon uw salarisadministratie april en eventuele volgende maanden in Celery voeren met de reeds bekende Basiskorting van ANG 2.284 per jaar, zijnde een korting van ANG 190,33 per maand.

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag