Vakantiegeld – Toepassing Loonbelastingtabel Bijzondere Beloningen op Curaçao en Sint Maarten

Avatar foto

Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 20 jun 2014 - 3 minuten leestijd

Deze maanden waarin veel werkgevers vakantiegeld uitkeren, zal voor de heffing van de Loonbelasting de Tabel Bijzondere Beloningen toegepast worden. Het gebruik van deze tabel levert regelmatig vragen en onduidelijkheden op. Tevens kan toepassing van deze tabel verschillen in de loonbelasting op jaarbasis veroorzaken.

In artikel 8, lid 4 van de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 staat het volgende:

Tantièmes, gratificaties, overwerkloon en andere beloningen welke gewoonlijk slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden genoten worden belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen. In deze tabel worden jaarlonen en belastingpercentages opgenomen.

In de voorbeelden die worden gegeven, wordt ‘overwerkloon’ genoemd. In de meeste gevallen wordt overwerk echter niet eenmaal per jaar maar juist maandelijks uitgekeerd. In het geval dat overwerk maandelijks wordt uitgekeerd, is het aan te raden de reguliere Loonbelasting Maandtabel toe te passen. Het overwerkloon wordt dan bij het reguliere loon opgeteld en gezamenlijk belast tegen de loonbelasting Maandtabel.

Op uitkeringen vakantiegeld die eenmaal per jaar worden uitgekeerd (lees: belast), dient volgens bovenstaande wetgeving wel de Tabel Bijzondere Beloningen toegepast te worden.

Regelmatig zien we ook vakantiegeldregelingen waarbij periodiek het bruto vakantiegeld wordt bijgeteld zodat er alvast loonbelasting en premies over worden berekend, maar dat een bedrag ter grootte van het bruto vakantiegeld op het nettoloon wordt ingehouden, welk nettobedrag later op het afgesproken tijdstip uitbetaald wordt. In dat geval wordt de belasting en premies periodiek berekend maar de uitbetaling van het ingehouden nettobedrag vindt eenmalig per jaar plaats. Aangezien de belasting en premies niet eenmalig per jaar berekend worden maar maandelijks, is het aan te raden in dit geval de loonbelasting over het vakantiegeld periodiek te berekenen op basis van de Loonbelasting Maandtabel. Eigenlijk wordt in dit geval het vakantiegeld namelijk maandelijks uitgekeerd (lees: belast) en niet eenmaal per jaar.

In de ‘meest recente’ Handleiding Loonbelasting 2004, lezen we het volgende:

Bepaling van het jaarloon voor de tabel bijzondere beloningen:

  • Als de werknemer het gehele voorafgaande jaar van u loon heeft genoten dan is het over dat jaar genoten jaarloon bepalend voor het percentage;
  • Als de werknemer over een gedeelte van het voorgaande jaar loon van u heeft genoten dan herleidt u dit loon tot een jaarloon;
  • Als de werknemer dit jaar bij u in dienst is getreden dan bepaalt u het jaarloon op basis van het over dit jaar te genieten jaarloon.

Hierboven lezen we dus dat in principe het jaarloon van vorig jaar bepalend is voor het belastingpercentage bijzondere beloning in het huidige jaar. Indien het jaarloon van vorig jaar ten opzichte van het huidige jaar een juist beeld geeft, zou dat ook geen verschillen moeten veroorzaken.

Echter, in het geval dat het jaarloon van vorig jaar ten opzichte van het huidige jaar geen goed beeld geeft, is met name ter voorkoming van aanslagen aan te raden het percentage bijzondere beloning op het huidige jaarloon te baseren. Denk daarbij aan situaties dat in vorig jaar een aanzienlijke bonus of jubileumuitkering heeft plaatsgevonden die dit jaar niet gaat plaatsvinden, of andersom uiteraard. Ook situaties dat er vorige jaar bijzonder veel (of juist niet) is overgewerkt of wanneer er in het huidige jaar een aanzienlijke salarisverhoging is gegeven, zou het jaarloon van vorig jaar ten opzichte van het huidige jaar, geen goed beeld kunnen geven. Met als gevolg een inhouding loonbelasting bijzondere beloning tegen een onjuist percentage.

Ter voorkoming van verschillen in de loonbelasting blijft het dus altijd wenselijk bij de uitkering van bijzondere beloningen te controleren of het toegepaste percentage bijzondere beloning overeenstemt met het jaarloon van het huidige jaar. Dat we volgens de wet het percentage mogen vaststellen op het jaarloon van vorig jaar is een houvast maar eventuele verschillen die hierdoor veroorzaakt worden kunnen door de Belastingdienst wel nageheven worden, voornamelijk via de Aangifte Inkomstenbelasting van werknemers.

Interessante bijlage bij dit artikel:

Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?

De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.

Aan de slag